Soy, nesil.

Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

Ey Rabbimiz! Bizi sana teslîmde, boyun eğmekte ve ihlâsta sâbit kıl. Zürriyyetimizden bir topluluğu da sana itâatkâr ve boyun eğici kıl. (Bekara sûresi: 128)

Hudâ Rabbim, Nebîm hakka, Muhammeddir Resûlullah,
Hem İslâm dînidir, dînim, kita bımdır kelâmullah.

Akâidde, Ehl-i sünnet oldu mezhebim hamdolsun,
Amelde Ebû Hanîfe mezhebi, mezhebim vallah.

Dahî zürriyyetiyim Âdem aley hisselâmın hem,
Halîl'in milletiyim, dahî, kıblem Kâbe, Beytullah.
(M. Sıddîk Gümüş)